Zgoda na wykonanie zabiegu

ZGODA NA WYKONANIE ZABIEGU TATUOWANIA

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią. W dniu dzisiejszym jestem trzeźwy i zdrowy.
Zobowiązuje się do przestrzegania zasad pielęgnacji tatuażu przekazanych przez tatuatora a w przypadku występowania powikłań zrzekam się praw i finansowych roszczeń w stosunku do studia.
Wyrażenie zgody jest równoznaczne z akceptacją regulaminu studia. Z powyższą treścią regulaminu zapoznałem(am) się, zrozumiałem(am) co niniejszym potwierdzam.
Dokument ten jest wykorzystywany wyłącznie na wewnętrzny użytek studia. Po okresie 2 miesięcy dokument zostaje zniszczony.

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………..
Numer i seria dowodu osobistego: ……………………………………………………………………….
Data wykonania: ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………
Czytelny podpis